آلبوم من ◂ پورمحمدی در محضر آیت الله صافی گلپایگانی
آیت الله پورمحمدی در محضر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی