آلبوم من ◂ همراه آیت الله سبحانی
آیت الله پورمحمدی در محضر آیت الله العظمی سبحانی