تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
الهیات 
دانشگاه قم 
0.00 
اجتهاد